به نوشته روزنامه آلماني تاگس اشپيگل انگليس، آلمان و فرانسه همچنان خواهان شفاف سازي برنامه هاي هسته اي ايران هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه درمطلبي با ارائه ديدگاه جانبدارانه نسبت به فعاليتهاي صلح آميزهسته اي ايران وفشارهاي غير منطقي وخلاف مقررات آژانس توسط اردوگاه غرب  نوشت بارديگر سه كشورمهم اروپايي آلمان، فرانسه وانگليس كه مدتهاست خود را درگير پرونده هسته اي ايران كرده انداز ايران خواستند تا با چشم پوشي ازپيگيري اهداف نظامي در برنامه هسته اي خود نظر مساعد جامعه بين الملل را به خود معطوف دارد .

تاگس اشپيگل در ادعايي خلاف واقع افزوده است : شماري از مقامات اروپايي معتقدند كه ايران مدام از سياست وقت كشي استفاده كرده و شفاف سازي فعاليتهاي هسته اي خود را به آينده موكول مي كند .

به نوشته اين روزنامه آلماني تهران در انتظار برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا بوده و معتقدند كه در صورت پيروزي جان كري نامزد دمكرات انتخابات مي توانند حداقل به مدت يك سال ديگر به فعاليتهاي هسته اي كنوني خود ادامه دهند .

اين در حالي است كه كري دو پيشنهاد را به تهران ارائه كرده است يكي همكاري روز افزون با اروپا به منظور تامين خواست آنها در قبال برنامه هاي هسته اي اين كشور و ديگر اينكه پذيرش ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل .

عدم وجود ضمانت براي صرف نظر هميشگي ايران از انجام برخي فعاليتهاي هسته اي خود يكي ديگر از مواردي است كه توجه كشورهاي اروپايي و جامعه بين الملل را به خود معطوف كرده است .

تاگس اشپيگل در پايان اين مطلب نوشت : كاملاً روشن و آشكار است كه درخواست جديد اروپا از ايران به منزله آخرين تير در كمان است . آنچه كه در اين امر مهم جلوه مي كند چگونگي برخورد مقامات ايران با پيشنهادات اخير اروپاست .