” بيلي بويد “، هنرپيشه مجموعه فيلمهاي ” ارباب حلقه ها ” ازسوي وزراي اسكاتلند احضارشد تا درتاسيس يك استوديوي فيلم در اين سرزمين همكاري كند.

به گزارش خبرنگارسينمايي ” مهر” اين هنرپيشه جوان  مديران اجرايي اسكاتلند را ترغيب كرد تا درزمينه تولد دوباره صنعت فيلمسازي اسكاتلند گامي موثربردارد.
” بويد “كه درفيلم ” ارباب حلقه ها ” ايفاي نقش هابيت پيپين توك را برعهده داشت ازوزراي اسكاتلند درخواست كرد كه هنرپيشگان مستعدي را كه درمرزهاي شمالي به فعاليت مي پردازند، شناسايي كرده ودرجهت متمركزكردن آنها بكوشد.
اودرمورد امكانات فيلمسازي دراسكاتلند گفت :” امكانات عالي است اما مي تواند ازاين بهترنيزشود.ديدن استوديوي فيلمسازي دراين كشورعالي خواهد بود وتاسيس آن به منزله يك گام موثربه شمارمي رود.”
وي درادامه صحبتهايش افزود :” فيلمهاي بسياري هستند كه مي خواهند ازامكانات اسكاتلند استفاده كنند وتمايل دارند ازهنر، تكنيسين ها وچشم اندازهاي اين سرزمين استفاده كنند ازهمين روچنين اقدامي بسيارمثمرثمرخواهد بود.”