بااينكه قرعه بسيار سختي نصيب استقلال اهواز شده است، اما حالا زمان آن فرارسيده كه تيم ما روند موفقيت و نتيجه گيري اش را آغازكند.

اصغرباقريان مدير تيم هاي فوتبال استقلال اهوازدرگفتگوبا خبرنگار” مهر” ضمن بيان اين مطلب افزود: تيم ما از ابتداي فصل تاكنون چهاربازي را بيرون ازخانه پشت سرگذاشته وتنها دوديداررا درورزشگاه خانگي انجام داده است. با اين حال روند نتيجه گيري ومسير پيشرفت راضي كننده و قابل قبول بوده است.
باقريان ادامه داد: البته تنها چيزي كه باقي مانده تا اين خوب بودن تكميل شود، بحث نتيجه گرفتن تيم است كه بايد با گرفتن چند نتيجه قابل قبول ثابت كند كه كارهاي اصولي درباشگاه درست برنامه ريزي شده و درنهايت هم به هدف خواهد رسيد.
مديرسازمان فوتبال استقلال اهوازدرادامه با بيان اينكه مسوولان ومديران اين باشگاه حساب ويژه اي براي ديداربا پاس بازكرده اند، تصريح كرد: پيروزي برپاس درديدارفردا براي ما اهميت بسيارزيادي دارد، چرا كه كمك مي كند روند موفقيت وپيروزيهاي استقلال اهوازآغازشود. براي آنكه ما بتوانيم درديدارهاي آينده به پيروزي برسيم نيازاست كه ديداربا پاس را هم با پيروزي به پايان برسانيم.

باقريان درجواب اين سوال كه آيا نتيجه آخرين ديداراين دوتيم روي بازي فردا تاثيري خواهد داشت، گفت: آن بازي شرايط خاص خودش را داشت ودوتيم با انگيزه هاي متفاوتي به مصاف هم رفتند. با اين حال تصورنمي كنم نتيجه آن بازي درروند ديدارفردا تاثيري داشته باشد. البته بازيكنان ما حالا اين انگيزه را دارند كه با پيروزي دربازي فردا انتقام آن شكست را هم ازپاس بگيرند.
اصغرباقريان درپايان يادآورشد: تمام برنامه ريزيها ي كادرفني ومديريتي باشگاه اين است كه استقلال اهوازدرديداربا پاس به پيروزي برسد واميدواريم به اين مهم دست پيدا كنيم.