پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ضمن گراميداشت يوم الله سيزده آبان ( روز دانش آموز) و تسخير لانه جاسوسي ، جهت سهولت تردد شركت كنندگان در مراسمي كه راس ساعت 10 مورخ چهارشنبه 13 آبان در مقابل لانه جاسوسي برگزار مي شود ،مقررات ويژه اي را به مرحله اجرا در خواهد آورد.

الف = مسيرهاي راهپيمايي :
 1- مسير دانشجويان : مسجد دانشگاه تهران – خيابان طالقاني – لانه جاسوسي
2- مسير دانش آموزان پسر :  خيابان كيوان – خيابان طالقاني – لانه جاسوسي
3- مسير دانش آموزان دختر: از سه راهي طالقاني بسمت غرب  تا لانه جاسوسي

ب = محل هاي توقف :
محل توقف وسايل نقليه برادران
1-خيابان طالقاني از خيابان قدس تا نجات الهي  2- برادران مظفر 3- نريمان 4- خيابان كيوان 5- خيابان كريم خان 6- ميرزاي شيرازي 7- قائم مقام فراهاني 8- اراك حد فاصل سپهبد قرني تا نجات الهي 9- ايرانشهر حد فاصل سميه تا انقلاب 10- فرصت حد فصل سميه تا انقلاب

محل توقف وسايل خواهران
حد فاصل سه راهي طالقاني الي تقاطع خيابان ملك الشعر بهار و خيابان شهيد مفتح از ميدان هفت تير تا ضلع جنوبي ورزشگاه شيرودي و خيابانهاي وركش و ورزنده و ساير خيابانهاي منشعب به طرف پاركينگ و ورزشگاه شهيد شيروردي خواهد بود.

ج = تدابير ترافيكي
1- توقف كليه وسايل نقليه در خيابان طالقاني از تقاطع شهيد دكترمفتح تا تقاطع فرصت ، طالقاني ( اضلاع جنوبي  و شمالي ) و شرقا از تقاطع مفتح – طالقاني تا تقاطع ورزنده ، ضلع غربي و شمالي لانه جاسوسي ممنوع بوده و چنانچه اتومبيلي در اين محدوده پارك نمايد بوسيله جرثقيل منتقل خواهد شد.

2- محدوديت كلي غربا از تقاطع سپهبد قرني – طالقاني و شرقا از خيابان ملك الشعر بهار به سمت غرب از ساعت 8 اجرا خواهد شد و در زمان تردد راهپيمايان در محورهاي عمود به مسير راهپيمايي محدوديت موقتي اعمال مي گردد.

3- در صورت نياز مسير حد فاصل خيابان فرصت تا خيابان شهيد مفتح به صورت مقطعي مسدود خواهد شد.