دستور العمل نحوه انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل، به كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ابلاغ شد.

به گزارش گروه دانشگاهي “مهر”، معتبر بودن موسسه آموزشي مبدا از نظر وزارت علوم، نداشتن منع قانوني براي تحصيل از نظر مقررات آموزشي و خدمت وظيفه عمومي، دارا بودن مدارك تحصيلي تاييد شده مقاطع قبلي، دارا بودن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان تسليم تقاضا و دارا بودن ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي يا معادل ارزشيابي شده آن به تاييد وزارت آموزش و پرورش براي متقاضيان ادامه تحصيل در مقاطع كارداني و كارشناسي از شروط انتقال عنوان شده است.

بر اساس دستور العمل ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره كل متوسطه يا پيش دانشگاهي براي انتقال به دوره هاي كارشناسي نبايد كمتر از 12 و براي دوره هاي دكتري عمومي نبايد كمتر از 14 باشد. ضمنا گذراندن حداقل 24 واحد درسي يا معادل آن در يك سال تحصيلي با ميانگين كل حداقل 5/2 از 4 يا معادل آن در مقطع كارشناسي پيوسته، گذراندن حداقل 14 واحد درسي يا معادل آن در يك سال تحصيلي با ميانگين كل حداقل 3 از 4 يا معادل آن در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و باقي ماندن حداكثر يك سال از دوره تحصيل تا زمان دفاع از رساله در مقطع دكتري تخصصي، الزامي است.

سقف پذيرش دانشجويان انتقالي و ميزان شهريه تحصيلي به تفكيك رشته تحصيلي در هر سال به تصويب هيئت امنا دانشگاه و موسسه مربوطه خواهد رسيد و ثبت نام دانشجويان بورسيه وزارت علوم در خارج از كشور منوط به تاييد اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج اين وزارت است.

ارزيابي و پذيرش تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده به عهده موسسه پذيرنده خواهد بود.