معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينكه در سال تحصيلي گذشته 110 مدرسه لازم التوجه در شهر تهران از اعتبارات ويژه برخوردار شدند ، گفت : در سال تحصيلي جاري به مدارس لازم التوجه مقطع ابتدايي 2 ميليون تومان ، مقطع راهنمايي 3 ميليون تومان و مقطع متوسطه 6 ميليون تومان پرداخت مي شود.

عليرضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه تعدادي از مدارس نيازمند توجه و اختصاص اعتبار بيشتر هستند تا هم سطح مدارس عادي شوند ، افزود : آمار مدارس لازم التوجه از مناطق آموزش و پرورش دريافت مي شود و مناطق با توجه به عملكرد مدارس و موقعيت و امكانات آن نسبت به تخصيص اعتبار اقدام مي كنند.

وي با اشاره به اينكه اعتبار اختصاص يافته به مدارس لازم التوجه صرف تجهيز امكانات ، برگزاري كلاس هاي تقويتي و جبراني و بهينه سازي فضاي مدرسه مي شود ، گفت : در اين مدارس با اختصاص اعتباري  ويژه سعي مي شود سطح كيفيت ياددهي و يادگيري به مدارس ديگر برسد.

معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران همچنين از طرح ” پژوهش مشاركتي ” خبر داد و اظهار كرد : در 38 مدرسه شهر تهران طرح ” پژوهش مشاركتي ” در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي به اجرا در مي آيد.

وي درباره طرح ” پژوهش مشاركتي ” گفت : در اين طرح دانش آموز مسوول يادگيري است و معلم فقط تسهيل كننده فرايند ياددهي است و دانش آموزان با توجه به مفاهيم كتاب هاي درسي ضمن ارايه پژوهش و تحقيقات لازم به يادگيري مفاهيم درسي مي پردازند.