ابراهيم محمدالعوام ، قرآن پژوه سوداني واديب جهان عرب از دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ديدن كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وي درگفت وگو با ستاد خبري نمايشگاه قرآن ضمن بازديد ازبخش بين الملل دوازدهمين نمايشگاه قرآن كريم گفت : من از حضور درچنين فضايي كه تماما با قرآن آكنده است ،  احساس نشاط فراواني مي كنم.
وي افزود : اين كتاب الهي به وحدت انسان ها به عنوان اعضاي يك خانواده تاكيد مي كند و مومنان را صرفنظرازرنگ پوست ونژاد وجنسيت ، عضو يك پيكرمي داند.
اين مححقق سوداني دربخش ديگري ازسخنانش اظهار داشت : امروزدولت جمهوري اسلامي ايران توانسته ازپيشتازترين دولت هاي مسلمان درعرصه فعاليت هاي ديني وقر آني باشد و همه ما برتلاش هاي ايران براي وحدت هرچه بيشترمسلمانان جهان واقف هستيم.