فرداشب هشت بازي درچارچوب ليگ برتر باشگاههاي كشور برگزارمي شود.

به گزارش خبرنگار” مهر” درتهران پاس تهران ميزبان پيام شهركرد است، اتكا قم ميهمان پيكان ونئوپان گنبد هم ميهمان برق تهران، به جزبازي نخست دومسابقه ديگرمي تواند حاوي فنون وصحنه هاي ديدني باشد، به ويژه مسابقه برق ونئوپان، اما درشهرستانها همه ديدارها حساس وتماشايي اند. صنام تهران درگنبد مقابل پاديسان خيلي نبايد راحت باشد. دانشگاه آزاد تبريزبا پالايش نفت پيكاري نزديك وشايد هم حياتي دارند، دربندرماهشهرتيم پتروشيمي بندرامام همپاي دخانيات تهران حركت خواهد كرد وسرانجام درمشهد تيم جنگنده راه آهن پذيراي پگاه اروميه خواهد بود.
اگرچه پگاهي ها به تيم آهنين شهرت يافته اند، اما ازسرويسهاي زهري مشهديها نبايد غافل بود. هم اينكه ازگروه الف صنام يا پنج پيروزي و10امتيازودرگروه (ب) پگاه با همين تعداد برد پيشتازند. اين مسابقه ها فردا شب بعد ازافطاري يعني ساعت 19 آغازخواهند شد.