رضا طلايي نيك عضو هيات رييسه هيات تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : اين تحقيق و تفحص علاوه بر نظارت براستخدام سريع و دقيق معلمان حق التدريس بر تصويب و اجراي به موقع چند قانون جديد اثربخشي خواهد داشت.

رضا طلايي نيك درگفتگو با خبرنگارپارلماني “مهر” افزود:  تحقيق و تفحص از سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور علاوه بر سرعت دراستخدام معلمان حق التدريسي موجب رسيدگي دقيق و به موقع به لوايح جديدي مانند مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ خدمات حقوق و مزاياي فرهنگيان و كاركنان دولت و نظام هماهنگ مستمري بازنشستگان و ساماندهي مسائل معيشتي آنان و اثر بخشي برلايحه بودجه سال آينده و اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه خواهد داشت .

اين نماينده مجلس با تاكيد براينكه استخدام رسمي لغو قانوني نشده است اما در عمل هيچ استخدام رسمي صورت نمي گيرد افزود:  بارسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري امكان شفاف شدن آ‍زمونهاي ادواري دراستخدام ها ميسر خواهد شد.

طلايي نيك گفت : با توجه به تكرارآزمونهاي استخدامي دردستگاههاي اجرايي و بانكها و برخي نارضايتي ها بايد آزمون استخدام ادواري را در قانون تعيين تكليف كرد .

وي افزود : با نظارت واصلاح قوانين در جهت بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان علاوه بر افزايش كارآيي مدارس به بهبود و تحكيم ساختارها و هنجارهاي فرهنگي سياسي اقتصادي و اجتماعي تاثير بنيادي خواهد داشت .

عضو هيات رييسه هيات تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورتاكيد كرد : بايد بين مقررات استخدامي دستگاههاي دولتي با نهادهاي آموزشي ديگر تمايزايجاد شود، درحالي كه مدارس دانشگاهها وساير مراكز آموزشي ونيز واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني از متغير هاي جمعيتي تاثيرمي گيرند ونمي توان براي نظام آموزشي عمومي، كاربردي و عالي ويا خدمات بهداشتي و درماني همانند دستگاههاي اداري قوانين استخدامي يكسان لحاظ كرد.

نماينده بهار و كبودرآهنگ افزود : متناسب با تحولات جمعيتي بايد امكان تامين معلم، استاد وپزشك، پرستاروكادرخدمات درماني درمدارس، دانشگاهها و درمانگاهها تنظيم شود كه محدوديتهاي سالهاي اخيرواعمال يكسان مقررات استخدامي براي مراكز آموزشي و درماني براي مراكز اداري موجب نابساماني شديد در مديريت منابع انساني مدارس ، دانشگاهها و بيمارستانها شده است .

طلايي نيك خاطر نشان كرد : هيات 15 نفره تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وشوراي عالي اداري كشور مصمم به تلاش نظارتي موثر جهت كالبد شكافي دقيق  دقيق از مسائل معيشتي و استخدامي فرهنگيان وكاركنان دولت و بازنشستگان است

طلايي نيك تصريح كرد : هدف تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمچ گيري نيست بلكه اين تحقيق وتفحص براي كمك به شفاف سازي عملكردها و اتخاذ رويكردهاي و سياستهاي مطلوب درجهت بهبود وضعيت فرهنگيان  وكاركنان و بازنشستگان و رفع تبعيضهاي نارواست .

تبعيض ناروا بين دريافت كاركنان دولت وبازنشستگان وفرهنگيان علاوه برآثار سوء معيشتي واجتماعي برحوزه امنيت عمومي نيز اثر منفي داشته است ولذا اهتما م به اصلاح قوانين و تعميم عدالت اجتماعي دربين فرهنگيان و بازنشستگان و كاركنان دولت به كارآمدترشدن حاكميت وپايه هاي امنيت عمومي كمك خواهد كرد .

وي افزود : با تعيين هيات رييسه تحقيق و تفحص ازسازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمقدمات ايجاد دفترتحقيق ونيز تكميل اطلاعات و نيز تكميل اطلاعات و تشكيل جلسات وبازديدهاي نظارتي فراهم شده است كه به تدريج روند اقدامات اعلام خواهد شد.

وي درباره زمان نتيجه اين تحقيق و تفحص گفت : براسا س آيين نامه داخلي مجلس بين شش تا نه ماه هيات تحقيق و تفحص فرصت دارد كه درصورت همكاري موثر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي مي توان در كمترازشش ماه اين تحقيق و تفحص را به نتيجه رساند تا تحقيق و تفحص ازمسائل اداري و معيشتي بازنشستگان و فرهنگيان وكاركنان دولت بطور طبيعي بر تصويب قانون بودجه سال آينده واصلاح قانون برنامه چهارم توسعه ولايحه مديريت خدمات كشوري اثر بيشتري داشته باشد.