ابراهيم شمشيري دبيركل جامعه‌ اسلامي دانشجويان درخصوص حمايت برخي از تئوريسين هاي جناح اصلاح طلب از هاشمي رفسنجاني گفت: براي آنها مهم نيست كه هاشمي رفسنجاني راي بياورد يا نياورد، در واقع مطرح كردن هاشمي رفسنجاني براي آنها راه فرار است .

ابراهيم شمشيري دبيركل جامعه‌ اسلامي دانشجويان درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر درخصوص مطرح شدن نام حداد عادل براي كانديداتوري رياست جمهوري گفت: در فضاي انتخابات هستيم و امكان دارد هر اسمي مطرح شود و اين چيز تازه اي نيست .

شمشيري در خصوص حمايت برخي از تئوريسين هاي جناح اصلاح طلب از هاشمي رفسنجاني گفت : مطرح كنندگان اين صحبتها به دنبال اين هستند تا از  بحران بدون كانديدا بودن استفاده  كنند و از اين طريق بتواند عرصه قدرت را حفظ كنند .

وي افزود:براي آنها مهم نيست كه هاشمي رفسنجاني راي بياورد يا نياورد، در واقع مطرح كردن هاشمي رفسنجاني براي آنها  راه فرار است ، آنها در اين فكر هستند كه اگر هاشمي راي بياورد  شايد بتوانند از آن  استفاده هاي داشته باشند و اگر راي نياورد اعلام مي كنند كه هاشمي كانديداي ما نبوده است  .

وي با اشاره به اينكه مشاركت رسما از آقاي هاشمي رفسنجاني حمايت نمي كند زيرا براي اين حزب تبعاتي به دنبال دارد گفت :  طبيعي است كه اين مسئله را  در عرصه هاي رسمي و عمومي خود اعلام نمي كنند .

وي درخصوص آخرين نتايج بررسي هاي جامعه اسلامي دانشجويان  براي انتخابات رياست جمهوري گفت:همچنان در حال بحث و بررسي برنامه هاي خود هستيم .