در پي درج خبر فلج شدن 15 كودك كار در يك كارگاه زير زميني در نسيم شهر رباط كريم ، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي با تاكيد بر اينكه بهزيستي فقط در قبال كودكان كار خياباني مسئول است ، تصريح كرد : وزارت كار به عنوان متولي و مسوول قانوني رسيدگي به وضعيت كودكان كار در كارگاههاي زير زميني و كوره پزخانه ها و سازمان تامين اجتماعي به دليل سهل انگاري در رسيدگي به وضعيت بيمه اي كودكان كار كه اين كودكان نمونه اي از آنها هستند ، بايد پاسخگوي چنين اتفاق دلخراشي باشند .

دكتر سيد حسن علم الهدايي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : از آنجا كه تعداد قابل توجهي از كودكان كار در خيابانها پراكنده هستند هميشه تمام حساسيتها و دلسوزي ها معطوف اين كودكان است در حاليكه بارها به اين نكته تاكيد كرده ايم كه بسياري از كودكان كاردر كوره پزخانه ها ، كارگاههاي زيرزميني و مزرعه ها عليرغم اينكه داراي خانواده هستند با اطلاع آنها به بيگاري كشيده مي شوند و هيچ نهادي وارگاني به اين قضيه بها نمي دهد . 

وي ادامه داد : بهزيستي فعلا فقط در برابر كودكان كار خيابان كه اكثرا والدين و خانواده مشخصي نيز ندارند ، مسئول است چراكه اكثر كودكان كار واقعي كه در كارگاههاي زير زميني مخفي به بيگاري كشيده مي شوند ، داراي خانواده بوده  و خانواده آنها بايد در اين زمينه هشيار باشد .

دكتر علم الهدايي با تاكيد بر اينكه وزارت كار مسئول مستقيم پاسخگويي به  اين واقعه تلخ است ، اظهار داشت : اصولا كار كودكان زير 15 سال ممنوع است ، اما بهزيستي متولي اجراي اين ممنوعيت نيست بلكه وزارت  كار به عنوان متولي  كار در كشور موظف به اجراي اين قانون است .

وي افزود :  در صورتي كه اين كودكان زير 15 سال سن داشته باشند ، مشمول قانون كار نشده و اصولا كاركردنشان غير قانوني است ، پس نه تنها كارشان مخفيانه و غير قانوني بوده بلكه چون مشمول قانون كار نمي شدند حتما كارفرماي آنها تا كنون اين كودكان را بيمه نكرده است .

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي ادامه داد :  در صورتي كه اين كودكان و نوجوانان آسيب ديده بالاي 15 سال سن نيز داشته باشند باز هم وزارت كار موظف است كه جلوي اين گونه سوء استفاده ها و بيگاري ها را باسركشي مداوم به كارگاهها بگيرد چراكه تا زماني كه صاحبان  چنين كارگاههايي نظارتي را بر روي خود احساس نكنند ، هر روز شاهد اتفاقات به مراتب تلخ تر از اين خواهيم بود .