“كشتي فيلسوفان” عنوان مقاله اي از نشريات مسكو است كه خبر از كشتي مي دهد كه به وسيله آن در سال 1922 به دستور لنين و با همكاري استالين و تروتسكي عده اي از استادان فلسفه از روسيه اخراج گرديدند.

 به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري “مهر” در مجله فلسفه سالانه چاپ مسكو اخيرا مقاله اي چاپ گرديده به نام “كشتي فيلسوفان” كه خبر از كشتي مي دهد كه به وسيله آن در سال 1922 به دستور لنين و با همكاري استالين و تروتسكي عده اي از پرفسوران فلسفه را با خانواده از روسيه اخراج گرديدند. لنين در نامه خود به استالين قيد كرده است  20 تا 40 پرفسور به هر صورت بايد اخراج گردند، در اين مورد تعمق كنيد و با يك برنامه ريزي دقيق شديدا به آن ها ضربه بزنيد . نام 224 نفر در اين آرشيو قيد شده است كه از اين تعداد 126 نفر استادان رشته هاي علوم انساني ، 43 پزشك و 6 استاد علوم اقتصاد بودند . به اين افراد لقب هاي عنصرهاي ضد روسي،  فاسدان بورژوا و ضد انقلابي  داده شده بود كه در صورت مراجعت به مرگ محكوم مي شدند.  

 تابيعت اين قشر تحصيل كرده بدون هيچ گونه محاكمه اي سلب شد. لنين معتقد بود كه اين اساتيد فلسفه بورژوازي را تدريس مي كنند و براي پرولتاريا خطرناك مي باشند. اما فقط استادان فلسفه نبودند كه با كشتي كه حتي پول مسافرت اجباري را نيز خود مي بايست پرداخت كنند مجبور به ترك روسيه شدند،  بلكه روزنامه نگاران،  نويسندگان ، نقاشان و خلاصه هر كسي كه قادر به فكر كردن بود از راه دريائي و بيشر به طرف آلمان اعزام گرديدند. بعد از اخراج اين افراد فشار بر ديگر روشنفكران بطوري افزايش يافت كه تعداد زياد ديگري از استادان روسيه را  آزادانه  ترك نمودند.

قابل ذكر است كه  روسيه حتي قبل از انقلاب نيز فاقد فيلسوفان و جامعه شناسان برجسته اي مانند كشورهاي اروپاي مركزي بود ، اما با اخراج همين استادان براي مدت زمان طولاني روس ها از پيشرفت علوم انساني و فلسفه محروم شدند كه تا به امروز نيز ادامه دارد. اولين كشور پرولتاريا احتياج به فيلسوف نداشت اما ساليان مديدي كتاب هاي ” فلسفي” لنين و استالين به عنوان فلسفه علمي پرولتاريا نه فقط در دانشگاه هاي روسيه تدريس مي گرديد بلكه شناخت آن براي نجات بشريت نيز تبليغ مي شد. امروز اسمي ديگر از اين فيلسوفان پرولتاريايي نيست و در دانشگا هاي روسيه هگل و كانت و ديگر فيلسوفان غربي مورد توجه قرار گرفته اند.