از كل 38 هزار و 838 پرونده قاچاق كشف شده توسط گمرك در شش ماهه اول امسال، گمرك خراسان با ده هزار و 580 پرونده و سهمي معادل 2/27 بيشترين پرونده هاي قاچاق را در بين گمركات كشور داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، پس از گمرك خراسان، گمرك سيستان و بلوچستان با 6/22 درصد و گمرك هرمزگان با 1/16 درصد رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بنابراين گزارش، ارزش كل پرونده هاي قاچاق كشف شده توسط گمرك در شش ماهه اول امسال، 635 ميليارد ريال بوده كه تنها 189 ميليارد ريال آن مربوط به گمرك سيستان و بلوچستان است، بنابراين اين گمرك از اين حيث رتبه اول را در بين گمركات كشور دارا مي باشد.
پس از گمرك سيستان و بلوچستان، بيشترين ارزش پرونده ها در شش ماهه اول امسال، مربوط به گمركات مستقل با سهمي معادل 32/17 درصد و گمرك خوزستان با 4/8 درصد از كل پرونده هاي قاچاق بوده است.
اين گزارش مي افزايد: در شش ماهه اول امسال، بيشترين ارزش كالاهاي از دست رفته مربوط به گمركات سيستان و بلوچستان با 4/155 ميليارد ريال يا 2/62 درصد بوده است. گمرك آذربايجان شرقي با 1/15 درصد و گمرك خوزستان با 3/11 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
برپايه اين گزارش، از كل  جريمه تعيين شده در شش ماهه اول امسال به خاطر پرونده هاي قاچاق( 1034 ميليارد ريال)، بيشترين سهم مربوط به گمرك سيستان و بلوچستان با 7/47 درصد سهم، گمركات مستقل با 6/12 درصد سهم و گمرك خوزستان با 9/9 درصد سهم بوده است.
از كل جريمه وصولي در اين مدت(3/12 ميليارد ريال)، بيشترين سهم به گرك سيستان و بلوچستان با 8/4 ميليارد ريال و 3/39 درصد بوده است. پس از آن، گمركات مستقل با 6/20 و گمرك آذربايجان غربي با 2/15 سهم رتبه هاي بعدي را احراز كرده اند.
اين گزارش مي افزايد: از تعداد كل متهمين در شش ماهه اول امسال(48 هزار و 86 نفر)، بيشترين تعداد مربوط به گمرك خراسان با ده هزار ونفر متهم و سهمي معادل 2/22 درصد بوده است. پس از گمرك خراسان، گمرك سيستان و بلوچستان با سهمي معادل 3/17 درصد و 8/15 درصد رتبه هاي بعدي را داشته اند.
از كل پرونده هاي تبرئه شده در مدت مذكور( شش هزار و 520 پرونده)، بيشترين تعداد مربوط به گمرك سيستان و بلوچستان با يك هزار و 920 پرونده و سهمي معادل 4/29 درصد، گمركات مستقل با 1/18 درصد سهم و گمرك خراسان با 2/14 درصد سهم بوده است.
براساس اين گزارش، از كل ارزش پرونده هاي تبرئه شده در شش ماهه اول امسال( 3/53 ميليارد ريال)، بيشترين سهم مربوط به گمركات مستقل با 9/22 درصد سهم، گمرك سيستان و بلوچستان با 4/15 درصد سهم، و گمرك بوشهر با 8/14 درصد سهم بوده است.
از كل پرونده هاي محكوم شده در مدت مذكور( ده هزار و 457 پرونده)، بيشترين تعداد مربوط به گمرك خراسان با هشت هزار و هفت پرونده و سهمي معادل 6/76 درصد بوده است. پس از گمرك خراسان، گمرك غرب و هرمزگان به ترتيب با 7/7 درصد سهم و 6/5 درصد سهم رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.