محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت : نامزدها بايد برنامه ها و تفكر خود را در ابعادمختلف اقتصادي، فرهنگي ، سياسي و مسائل سياست بين المللي بيشتر تشريح كنند و فقط قرار نباشد كه مردم به حافظه تاريخي خود مراجعه كنند و تفكرات را آدم ها بشناسند .

محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص سخنان مقام معظم رهبري درباره حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري  گفت : عواملي مختلفي مي توانند در انتخابات رياست جمهوري تاثير گذار باشند كه مهمترين آن  صحنه رقابت است به اين معنا كه  رقابت در يك حد مطلوب تعريف شود ، امكان دارد كه در انتخابات رياست جمهوري تعدد  كانديداها نتواند اين مسئله را ترسيم كند اما كانديدا بايد بتوانند افكار عمومي جامعه را نمايندگي كند ودر يك رقابت سازنده  بتواند مردم  را  پاي صندوق هاي راي  بكشاند .

باهنر با تاكيد بر اينكه يكي از اين عوامل موثر در انتخابات برنامه نامزد انتخاباتي است گفت :  كانديداها  بايد برنامه ها وتفكر خود را در ابعاد مختلف اقتصادي،  فرهنگي ، سياسي  و مسائل سياست بين المللي  بيشتر تشريح كنند و فقط قرار نباشد كه مردم به حافظه تاريخي خود مراجعه كنند و تفكرات را از آدم ها بشناسند .

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : تلاش شود  كانديداهايي  كه وارد ميدان مي شوند بتوانند برنامه هاي خود را ارائه دهند البته بر اين اعتقاد نيستيم كه  همه كابينه را معرفي كنند  ولي حداقل دو يا سه نفراز آدمهاي  كليدي را  كه مي خواهند در دولت خود از خدمات آنها استفاده نمايند به صورت غير رسمي مطرح كنند .

باهنر تصريح كرد : نكته نهايي در خصوص انتخابات رياست جمهوري عملكرد شوراي هاي اسلامي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي است اين هم مي تواند در  راي مردم  موثر باشد. اگر مجلس هفتم بتواند چند كار مفيد را براي مردم انجام دهد كمااينكه شوراي اسلامي شهر وروستا انجام دهد مي تواند  در حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي راي موثر باشد .

وي در خصوص شرايط و ويژگيهاي كانديداي انتخابات رياست جمهوري گفت :  مهم اين است كه كانديداي رياست جمهوري چارچوب نظام را قبول داشته باشد البته مواردي در داخل نيز  وجود دارد كه مي توان به  چشم انداز بيست ساله و يا سياستهاي كلي حاكم بر برنامه چهارم اشاره كرد .

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت : طبيعي است رييس جمهورآينده  كه مي خواهد برنامه را اجرا كند بايد سياستهاي كلي نظام را  قبول داشته باشد  حالا امكان دارد كه برخي از برنامه ها نقدي داشته باشد اما سياستهاي كلي حاكم بر برنامه فراتر از مجلس رييس جمهور و قوه قضاييه است چون مجمع تشخيص مصلحت نظام  تصويب مي كند و بر اساس اصل 110 قانون اساسي از اختيارات  رهبري است كه سياستهاي كلي نظام را اعلام كنند.

وي با اشاره به اينكه   رييس جمهوري كه مي خواهد  برنامه هاي خود را مطرح كند بايد اين برنامه ها در چارچوب چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي نظام باشد گفت :  اگر مصداق مشخص شود و برنامه اي در كار نباشد مردم و احزاب به حافظه تاريخي خود مراجعه مي كنند ، بايد براي مصداق  توضيحات بيشتري براي مردم  داده شود و خود كانديداها مي توانند  شاخصهاي را براي كفايت رييس جمهوري انتخاب كنند .