طي حكمي ازسوي عليرضاخروشي سرپرست جديد روابط عمومي فدراسيون تنيس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري ” مهر” درحكم سرپرست فدراسيون تنيس خطاب به عليرضا بابايي آمده است: با توجه به سوابق وتجربيات شما درزمينه انعكاس اخبارورويدادهاي ورزشي وبا عنايت به ضرورت اطلاع رساني مناسب وارتباط با رسانه هاي مختلف از ورزش مفرح وزيباي تنيس به موجب اين حكم جنابعالي بعنوان سرپرست كميته روابط عمومي اين فدراسيون منصوب مي گرديد. اميد كه با اتكال به عنايت خداوند متعال وهمكاري وهماهنگي با سايركميته ها وبخشهاي مختلف فدراسيون درانجام امورمحوله موفق ومويد باشيد.