رييس مركز تحقيقات آلومينيوم ايران گفت : جذب نكردن سرمايه گذاري بخش خصوصي ، عمده ترين و اصلي ترين ضعف صنعت آلومينيوم كشور به شمار مي رود.

به گزارش خبرگزاري ” مهر ” ، دكتر محمد تقي صالحي افزود : متاسفانه  در مواردي هم كه بخش خصوصي تمايل خود را به سرمايه گذاري در اين بخش اعلام كرده است به علت عدم توانايي ما براي  ايفاي نقش حمايتي ، سرمايه گذاران اين صنعت از ادامه همكاري در اين بخش ممانعت كرده اند.
وي تاكيد كرد : محدوديت اقتصادي منجر به دادن يارانه و ايجاد سيستم رانتي دولتي مي شود و در چنين فضايي است كه بخش خصوصي امكان فعاليت پيدا نمي كند.
وي با اشاره به اينكه صنعت آلومينيوم كشور به علت انحصار دولتي موجود توسعه نيافته است  ، گفت : تفكرات انحصاري دولتي حاكم بر صنايع ، طي سال هاي گذشته ضرر زيادي به اقتصاد ، رشد شاخص ها و توليد ناخالص ملي  تحميل كرده است .