تيم بسكتبال پيكان با شكست با نتيجه 69 بر 64 مقابل صباباتري ازرده دوم جدول يك پله تنزل كرد.

به گزارش خبرنگار” مهر” اين ديداركه حساس ترين ديدارهفته پنجم بود وبا حواشي زيادي روبروشد، نهايتا با انسجام دفاع صبا باتري ونيزبهره بردن بهترازفرصتها و اشتباهات پيكانيها به نفع صبا پايان يافت تا جايگاه اين تيم درجدول مسابقات ارتقاء يابد.
دراين بازي تيم پيكان عليرغم برتري درپست پنجم كه قبل ازمسابقه انتظارمي رفت اما دركمند تفكرات مربي فهيم صبا باتري گرفتارشد ونتوانست درنيمه اول ازاين برتري سود جويد كه حضورهنردوست، سهراب نژاد ونيكخواه درزمين مسابقه، حربه مناسبي بود تا حدادي 18/2 متري كه درحملات و دفاع بدون كمك وپشتيباني بسرمي برد، مهارشود ودرروزي كه تاجيك درنيمه اول ازكارايي لازم برخوردار نبود، كادرفني پيكان برنامه اي براي استفاده ازديگربازيكنان جهت كمك به حدادي درميدان نداشتند.
بااين وجود اگرچه اين ديداربا بازي بسياردرخشان محمدرضا اسلامي وحشمت ايوبي درنيمه اول با حساب 31 بر30 به نفع پيكان پايان يافت، اما تفكرات شاهين طبع مبني برفشارسنگين برگارد راس تيم پيكان ازابتداي نيمه دوم، نتيجه بخش شده و نهايتا اين بازي با نتيجه 69 بر64 به نفع صبا باتري پايان يافت.