بارالها …

 
اللهم ارزقني فيه الذهن

و باعد ني فيه من السفاهه و التمويه

و اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه

 بجودك يا اجود الاجودين

خدايا در اين روز مرا هوش و بيداري در طاعتت نصيب فرما

 و از سفاهت و جهالت وكار باطل دور نما
و از هر خيري كه در اين روز نازل مي فرمايي مرانصيب بخش
به اميد جود و كرمت اي  بخشنده ترين بخشندگان     

گفتار نور :

قال علي عليه السلام :

الصلوه قربان كل تقي والحج جهاد كل ضعيف . ولكل شي ء  زكوه و زكوه البدن الصيام . و جهاد المراه حسن التبعل

نماز نزديك كننده پرهيز كاران به خدا و حج ، جهاد هر ناتوان است. و هر چيز را رويشي و پالايشي است و رويش و پالايش بدن ، روزه است . وجهاد زن گرم نگهداشتن كانون خانواده و لبخند زندگي و حسن تدبير منزل است .

                                                                                                                            نهج البلاغه  حكمت 131