با تجهيز 50 نقطه شهر به شمارشگر معكوس در سال جاري ، در مجموع 100 تقاطع تهران به شمارشگر چراغ راهنمايي مجهز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران با بيان اين مطلب گفت: با توجه به استقبال شهروندان تجهيز تعداد بيشتري از تقاطع ها به شمارشگر چراغ راهنمايي دردستور كار اين شركت قرارگرفت.

مهندس كامران رحيم اف درپاسخ به پرسشهاي مطرح شده درخصوص مكث ها و پرش هاي شمارشگر چراغ هاي راهنمايي افزود: توقف و حركت ناگهاني شمارشگرهاي معكوس نه تنها بيان كننده عيب و نقص چراغ نيست ، بلكه نشاندهنده هوشمند بودن كنترل زمان سبز و قرمز چراغهاي راهنمايي مي باشد.

وي افزود:  اگر در چراغ قرمز شمارشگر پرشي مشاهده شد ، بيانگر عدم نياز محور مقابل به ادامه زمان سبز بوده و چنانچه پرشي در چراغ سبز شمارشگر صورت گرفت ، نشانگر عدم نياز همان محور به زمان بيشتر است .

وي با تشكرازهمكاري نيروهاي راهنمايي ورانندگي به ويژه ماموران مستقر در تقاطع ها ، توقف در شمارشگر معكوس را نمايانگر تمديد زمان در صورت وجود بار ترافيكي بيشتر اعلام كرد.