ميزان كمك هاي غير نقدي سازمان تامين اجتماعي به بازنشستگان و مستمري بگيران زير پوشش اين سازمان، در صورت تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي به 60 هزار تومان براي سال جاري افزايش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر يك مقام مسوول در اين سازمان ضمن اعلام  اين مطلب گفت: نرخ ريالي كمك هاي غير نقدي ويژه بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي بر اساس بودجه مصوب شوراي عالي تامين اجتماعي و با توجه به توان مالي صندوق، براي  سال جاري 48 هزار تومان تعيين شده كه پرداخت آن در استانهاي مختلف شروع شده است.

وي افزود: دولت در سال جاري براي نخستين بار، پرداخت كمك غير نقدي به بازنشستگان كشوري و لشكري را در قالب بودجه عمومي كشور تصويب كرد كه اعتبارات آن از محل بودجه عمومي كشور تامين مي شود، اما سازمان تامين اجتماعي چندين سال است كه پرداخت اين كمك را از محل اعتبارات صندوق تامين اجتماعي آغاز كرده است.

اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: اعطاي كمك هاي غير نقدي از سوي سازمان تامين اجتماعي به بازنشستگان و مستمري بگيران زير پوشش مستمري بگيران، مشوق دولت در تصويب پرداخت كمك هاي غيرنقدي به بازنشستگان كشوري و لشكري است.

وي افزود: پرداخت هاي سازمان تامين اجتماعي با توجه به وضعيت مالي اين سازمان صورت مي گيرد، اما با توجه به اينكه تعيين رقم 60 هزار تومان براي كمك هاي غير نقدي دولت به بازنشستگان كشوري و لشكري، مطالبات و انتظاراتي را در ميان بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي ايجاد كرده بود لذا براي پاسخگويي به اين مطالبات، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي پيشنهادي را در زمينه ترميم مبلغ پرداختي به بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازمان تا سقف 60 هزار تومان به شوراي عالي تامين اجتماعي ارايه كرده است كه در صورت تصويب اين پينشهاد، مابه التفاوت 60 هزار تومان به مستمري بگيران از اين صندوق پرداخت خواهد شد.