ايجاد باور فرهنگي به علم مي تواند به عنوان راهكار اساسي حل مشكلات جامعه در نظام آموزشي مطرح باشد. گروه دانشگاهي “مهر”، نظر برخي صاحبنظران را در اين مورد جويا شده است كه از نظرتان مي گذرد:

مدير مركز پژوهش هاي ارتباطات:
كار تربيتي و فرهنگي از دل تفكرعلمي بيرون مي آيد 
تصميم گيري ها بايد بر مبناي نظريات علمي و كارشناسي باشد نه نظريه هاي مديران

مدير مركز پژوهش هاي ارتباطات گفت: پرداختن به آموزش صرف مشكل اساسي نظام آموزشي ما است. در كشور ما كمتر در نظام آموزشي به كار تربيتي و فرهنگي پرداخته مي شود. كار تربيتي و فرهنگي از دل تفكرعلمي بيرون مي آيد.

دكتر ابراهيم آبادي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي “مهر”، گفت: بحث فرهنگي علم، خرد علمي، اخلاق علمي يا تفكر علمي بحث بسيار مهمي است كه توجه به آن بايد در سطح كلان صورت گيرد.

همانطور كه يك دانه گندم يا محصول زراعي تنها در يك بستر مناسب رشد مي كند، علم هم در بستر فرهنگ علمي و تفكر عملي مي تواند رشد كند و بلوغ برسد

استاد روانشناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه خاطر نشان ساخت: اگر تفكر علمي نداشته باشيم در زندگي فردي، جمعي، روابط خانوادگي و آموزشي موفق نخواهيم بود. همانطور كه يك دانه گندم يا محصول زراعي تنها در يك بستر مناسب رشد مي كند، علم هم در بستر فرهنگ علمي و تفكر عملي مي تواند رشد كند و بلوغ برسد.

وي افزود: در نظام آموزشي كشور بايد فرهنگ و تفكر علمي حاكم باشد. در كنش ميان عناصر آموزشي بين دانشجويان با همديگر، استادان با همديگر، دانشجويان و اساتيد و … و به طور كلي در سطح جامعه فاقد فرهنگ علمي و تفكر علمي هستيم. مثلا در زندگي شخصي در خريد ماشين، خريد خانه، پس انداز، روابط با بچه ها مگر چقدر تفكر علمي بر رفتارمان و تصميم گيري هايمان حاكم است و چقدر مبتني بر فكر و خرد تصميم گيري مي كنيم. همچنين در رعايت انضباط اجتماعي، در رانندگي، در ترافيك، در خريدمان و مصرفمان تفكر علمي و تعقل و انديشه را تا چه ميزان تاثير مي دهيم. اگر تمامي اين موارد بر اساس تفكر علمي و مبتني بر تعقل و انديشه شكل گيرند، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.

در نظام آموزشي مشكل عمده اي كه وجود دارد اين است كه فقط به آموزش مي پردازيم و به كار تربيتي و فرهنگي كمتر پرداخته مي شود. كار تربيتي و فرهنگي از دل تفكرعلمي بيرون مي آيد به همين جهت ايجاد باور فرهنگي به علم بايد به عنوان پايه اساسي در نظام آموزشي و در سطح وسيعتر در جامعه مطرح باشد. در يك رابطه متقابل بين دانشجو و استاد كه فقط اموزش داده مي شود طبيعتا نه تربيتي بيرون مي آيد و نه تفكر علمي

وي كه به تازگي از سمت خود به عنوان رياست مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استعفا داده است، تصريح كرد: تفكر علمي بايد به عنوان يك پايه اساسي مطرح شود؛ اما در نظام آموزشي مشكل عمده اي كه وجود دارد اين است كه فقط به آموزش مي پردازيم و به كار تربيتي و فرهنگي كمتر پرداخته مي شود. كار تربيتي و فرهنگي از دل تفكرعلمي بيرون مي آيد به همين جهت ايجاد باور فرهنگي به علم بايد به عنوان پايه اساسي در نظام آموزشي و در سطح وسيعتر در جامعه مطرح باشد. در يك رابطه متقابل بين دانشجو و استاد كه فقط آموزش داده مي شود طبيعتا نه تربيتي بيرون مي آيد و نه تفكر علمي.

دكتر ابراهيم آبادي در ادامه يادآور شد: ايجاد باور فرهنگي و تفكر علمي به وضعيت نظام و اجتماع علمي كشور برمي گردد. بايد اجتماع علمي را از آموزش صرف خارج كنيم و از اختلال رابطه بين استاد و دانشجو جلوگيري كنيم. اين رابطه بايد مبتني بر رابطه تربيتي تنظيم شود و از يك رابطه صرف آموشي خارج شود.

وي در ادامه گفت: البته اين تنها يك وجه قضيه است. ما بايد فرهنگ علمي را به عنوان يك برنامه در نظر بگيريم و براي ايجاد چنين برنامه اي نياز به مطالعه و برنامه ريزي داريم. اين طور نيست كه بگوييم اين فرهنگ علمي خود به خود شكل مي گيرد. در دنيا براي گسترش فرهنگ علمي، تفكر و زندگي و حيات اجتماعي مبتني بر علم نوعي برنامه ريزي صورت مي گيرد. اينكه نهادهاي مدني چگونه مي توانند مشاركت داشته باشند و فعال باشند، دولت چگونه مي تواند فعال شود، دستگاه هاي اجتماعي چگونه مي توانند در اين زمينه عمل كنند بايد گلوگاه هايي كه به تصميم گيري و اجرا معطوف مي شود و نيازمند به تفكر علمي است ساماندهي شوند. اين موضوع از مبحث هايي است كه نياز به مطالعه و برنامه دارد. از آنجا كه ما اصلا به اين مسئله توجه نكرده ايم و مطالعات كاربردي و راهبردي انجام نداده ايم و انجام نمي دهيم، برنامه اي هم نداريم.

دولت بايد به عنوان يك برنامه اجتماعي و فرهنگي ايجاد باور فرهنگي به علم و تفكر علمي را دستور كار خود قرار دهد. دولت بايد در سطح كلان به نظريات كارشناسي، مطالعه، تدبير و تعقل بها بدهد

مدير مركز پژوهش هاي ارتباطات به نقش دولت در ايجاد چنين باور فرهنگي به علم اشاره كرد و افزود: دولت بايد به عنوان يك برنامه اجتماعي و فرهنگي ايجاد باور فرهنگي به علم و تفكر علمي را دستور كار خود قرار دهد. دولت بايد در سطح كلان به نظريات كارشناسي، مطالعه، تدبير و تعقل بها بدهد. به طور كلي تصميم گيري ها بايد مبتني بر علم باشد.

وي در پايان تصريح كرد: وقتي مي گويم فرهنگ و تفكر علمي اين اصطلاح به اين معني است كه وقتي در نهادهاي كلان تصميم گيري صورت مي گيرد، نظريه علمي و كارشناسي بايد مبنا باشد نه نظريه مدير، مگر اينكه مدير به عنوان كارشناس عمل كند. اين شيوه تصميم گيري و زندگي در همه نظام هاي جامعه بايد حاكم باشد. در نظام آموزشي، نظام هاي اجتماعي، خانواده و …

رئيس دانشگاه بيرجند:
ايجاد باور فرهنگي به علم ، بايد در ذهن تصميم گيرندگان تزريق شود نه مردم 
اشاعه مسائل ديني و فرهنگي فقط از طريق علم ميسر است

رئيس دانشگاه بيرجند معتقد است باور فرهنگي در ميان مردم جامعه تزريق شده است اما هنوز اين باور در ميان تصميم گيران نظام وارد نشده است.

دكتر محمد رضا آقا ابراهيم رئيس دانشگاه بيرجند در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي “مهر”، گفت: تزريق باور فرهنگي به علم و دانش در جامعه وجود دارد و به چشم مي خورد، اما در سطوح تصميم گيري نظام عدم باور فرهنگي به علم ديده مي شود.

ايجاد باور فرهنگي به علم، باوري است كه بيشتر بايد در تصميم سازان و تصميم گيرندگان نظام تزريق شود. اگر اين باور تزريق شود راه هاي توسعه براي كشور باز خواهد شد ولي در غير اين صورت در همين موقعيت و وضعيت توسعه نيافتگي باقي خواهيم ماند و روز به روز هم به شكافمان با كشورهاي پيشرفته افزوده مي شود

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: در درون جامعه مردم به اهميت و ارزش علم و عالم آگاه هستند اما در سطح تصميم گيري و تصميم سازي نظام علم، انديشه و دانشگاه جايگاه خود را ندارد و از همين رهگذر كشور دچار خسارت هاي زيادي شده است و اگر اين مشكل حل نشود همچنان خسارت خواهد ديد.

عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند يادآور شد: ايجاد باور فرهنگي به علم، باوري است كه بيشتر بايد در تصميم سازان و تصميم گيرندگان نظام تزريق شود. در سطوح بالا بايد به دانش و دانشمند بها داده شود، اگر اين موضوع حل شد، راه هاي توسعه براي كشور باز خواهد شد ولي در غير اين صورت در همين موقعيت و وضعيت توسعه نيافتگي باقي خواهيم ماند و روز به روز هم به شكافمان با كشورهاي پيشرفته افزوده مي شود. 

تا وقتي فرهنگ علم باوري به وجود نيايد نمي توانيم مشكلات خود را حل كنيم و آنچه كه براي عرضه داريم به درستي به دنيا عرضه كنيم

دكتر محمد رضا آقا ابراهيم در ادامه اضافه كرد: عدم وجود باور فرهنگي در علم، سبب مي شود مشكلات متعددي كه به وجود مي آيند راه حلي براي رفع آنها نباشد. جز از راه علمي نمي توان بر مشكلات فائق آمد.

وي در پايان تصريح كرد: اگر حرفي در زمينه مسائل فرهنگي و ديني داريم كه حتما هم داريم اشاعه اين مسائل در دنيا به جز از طريق روش هاي علمي و با استفاده از علم روز امكان پذير نيست بنابراين تا وقتي فرهنگ علم باوري به وجود نيايد نمي توانيم مشكلات خود را حل كنيم و آنچه كه براي عرضه داريم به درستي به دنيا عرضه كنيم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي:
دانايي و علم بايد در ممكلت حرف اول را بزند نه سياست و جناح بندي 
فرهنگ علمي و علم محوري بايد در ميان مسئولان سه قوه به يك باور تبديل شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه چهارم توسعه و نقش دانايي و توسعه دانايي گفت: در جامعه امروزي فرهنگ علمي و علم محوري در حال تبديل شدن به يك باور عمومي است.

علم فناوري و تكنولوژي نرم افزار هدايت كننده توسعه كشور است و تا اين نرم افزار نباشد حركتي به سمت توسعه نخواهيم داشت. بنابراين بايد هم فرهنگ توجه به دانشگاه ها و دانشجو و علم را در مردم ايجاد كنيم و هم بايد در بين مسئولان صنعتي، اقتصادي، كشاورزي و تصميم گيريان و تصميم سازان سه قوه اين باور ايجاد شود

دكتر حسن اميري خامكاني در گف و گو با خبرنگار دانشگاهي “مهر”، گفت: در جامعه امروزي و فرايند توسعه كشور، فرهنگ علمي و علم محوري در حال تبديل شدن به يك باور عمومي است. در اين راستا چشم انداز بيست ساله تنظيم شده است تا كشور ما در بيست سال آينده به كشوري توسعه يافته تبديل شود.

وي در ادامه تصريح كرد: اين چشم انداز بيست ساله به 4 گام پنج ساله تقسيم شده است. پس بايد

هر كاري كه در مملكت مي خواهد صورت گيرد بايد با ديد علمي به انجام برسد. دانايي و علم بايد در ممكلت حرف اول را بزند تا سياست و جناح بندي

چهار گام برداريم تا بتوانيم به توسعه يافتگي دست يابيم. در گام اول كه برنامه چهارم است برنامه حول محور دانايي بسته شده است و اين نكته بيان مي كند كه باور فرهنگي در علم در ميان مسئولان، كارشناسان و تصميم گيران جامعه جا افتاده است.

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان ساخت: علم فناوري و تكنولوژي نرم افزار هدايت كننده توسعه كشور است و تا اين نرم افزار نباشد حركتي به سمت توسعه نخواهيم داشت. بنابراين بايد هم فرهنگ توجه به دانشگاه ها و دانشجو و علم را در مردم ايجاد كنيم و هم بايد در بين مسئولان صنعتي، اقتصادي، كشاورزي و تصميم گيريان و تصميم سازان سه قوه اين باور ايجاد شود.

استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان يادآور شد: هر كاري كه در مملكت مي خواهد صورت گيرد بايد با ديد علمي به انجام برسد. دانايي و علم بايد در ممكلت حرف اول را بزند تا سياست و جناح بندي.

وي افزود: بايد به دانشگاه و دانشگاهي نگاه ويژه داشت و كمبودهاي آنها را حل كرد. در كشور هاي توسعه يافته بيشتر از 70 درصد ثروت ملي را منابع انساني تشكيل مي دهند. اين منابع انساني در دانشگاه ها پرورش مي يابند. بنابراين بايد باور فرهنگي به علم تزريق شود تا اميدي به توسعه يافتگي داشت.