انگليس، فرانسه و آلمان در نشست گروه هشت در مورد ايران اعلام كردند كه براي راضي كردن ايران براي تعليق غني سازي اورانيوم هفته آينده پشنهادات خود را رسماً به اين كشور را ارائه مي دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در نشست روز گذشته گروه هشت در واشنگتن كه براي بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران و به منظور اعمال فشار بيشتر براي توقف غني سازي اورانيوم برگزار شد، سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان به مقامات آمريكايي اعلام كردند كه آنها طي هفته آينده پيشنهاداتي را با هدف ايجاد انگيزه براي پذيرش تعليق فعاليتهاي غني سازي اورانيوم به مقامات ايران ارائه مي دهند.

“تام كيسي” يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا پس نشست سه ساعته سران هشت كشور صنعتي جهان كه در واشنگتن به ميزباني وزارت امور خارجه آمريكا برگزار شد گفت: ” سه كشوراروپايي در اين جلسه اعلام كردند كه آنها نظرات و پيشنهادات خود به ايران را براي پذيرش تعليق غني سازي اورانيوم هفته آينده به مقامات ايران ابلاغ مي كنند.”

اين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در مورد موضع آمريكا در قبال پيشنهاد سه كشور اروپايي گفت: ” نمايندگان آمريكا در نشست گروه هشت با دقت به توضيحات و نتايج احتمالي اين پيشنهاد انگليس، فرانسه و آلمان گوش دادند اما مقامات آمريكايي باز هم بر موضع خود در متهم كردن ايران در تلاش براي دستيابي تسليحات هسته اي و عدول و سرپيچي از درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي پافشاري مي كنند.”

به گفته منابع ديپلماتيك پيشنهادات كشورهاي اروپايي به ايران، دسترسي براي واردات  سوخت هسته اي در ازاي تعليق كامل فعاليتهاي غني سازي اورانيوم در چرخه فعاليتهاي هسته اي ايران است.