مردم و دانشجويان دانشگاه زنجان با امضاي طوماري خطاب به مسئولان هسته اي كشورمان خواستار اقتدار و ايستادگي آنان در مقابل زيادي خواهي هاي مجامع بين المللي و كشورهاي اروپايي شدند.

به گزارش خبرنگار “مهر” در متن اين طومار كه با تلاش بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان، به امضاي بيش از 3000 نفر از دانشجويان و مردم زنجان رسيده ، آمده است:  ما دانشجويان و مردم زنجان حمايت كامل خود را از غني سازي اورانيوم و ديگر فعاليت هاي هسته اي كشور اعلام مي نماييم و هرگونه پذيرش تعهدي كه ذلت و عقب ماندگي را براي كشور عزيزمان به دنبال داشته باشد، خيانتي نابخشودني دانسته و تاكيد مي نماييم كه مسئولين نظام كه امانت داران انقلاب اسلامي مي باشند ، بايد در تمام عرصه ها و تصميم گيري ها منافع ملي را مدنظر قرار داده و با اقتدار تمام در مقابل زيادي خواهي هاي مجامع بين المللي ايستادگي نمايند.