تا زماني كه دولت و بانك مركزي نتوانند نرخ تورم را در مرحله نخست كنترل و در مرحله بعدي كاهش دهند، افزايش مبالغ اسكناس ها و مسكوكات اجتناب ناپذير خواهد بود.

يك كارشناس امور بانكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي “مهر” در خصوص انتشار اسكناس و ضرب مسكوكات جديد با مبالغ بالاتر، گفت: از نظر تئوري  انتشار اسكناس و ضرب مسكوكات جديد با مبالغ بالاتر تاثيري بر افزايش نرخ تورم نخواهد داشت اما اين امر در عمل اين گونه نبوده وبازار پولي و مالي كشور را درآستانه افزايش نرخ تورم قرار خواهد داد.
دكتر حسين كدخدايي با اشاره به تاثيرات رواني چاپ اين مسكوكات و اسكناس ها افزود: ضرب سكه 500 ريالي يه جاي اسكناس 500 ريالي نشان دهنده اين است كه اين مبلغ ارزش چاپ اسكناس را ندارد و اين امر موجب تطبيق بازار با نرخ تورم قبلي و آماده شدن بازار براي افزايش نرخ تورم است.
وي با بيان اين كه اين گونه تغييرات در پول رايج كشور كاهش ارزش ريال را در پي خواهد داشت، اظهار داشت: طبق آمار بانك مركزي، با افزايش مبالغ اسكناس ها و مسكوكات رايج كشور، ارزش رسمي ريال كاسته نمي شود، اما درعمل اين اقدامات بر خلاف اطلاعات دستگاه هاي ذي ربط موجب سقوط ارزش ريال خواهد شد.
كدخدايي با ذكر اين كه بانك مركزي با توجه به نرخ تورم و مزيت هاي اين تغييرات ناچار به انجام آن است، افزود: يكي از دلايل تبديل اسكناس به سكه  مستهلك شدن بخش زيادي از اسكناس هايي است كه در چرخه پولي كشور قرار دارد كه جمع آوري و چاپ اين اسكناس ها مقرون به صرفه نيست.
كدخدايي با اشاره به هزينه ضرب كمتر وعمر بيشتر مسكوكات نسبت به اسكناس، گفت: تا زماني كه دولت وبانك مركزي نتوانند نرخ تورم را در مرحله نخست كنترل و در مرحله بعدي كاهش دهند، افزايش مبالغ اسكناس ها و مسكوكات اجتناب ناپذير بوده وتاثيرات منفي اين كار گريبان گير بازار پولي ومالي كشور خواهد بود.