محمد البرادعي مدير كل آژانس لحظاتي پيش بيانيه رسمي خود در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران را به شوراي حكام گزارش داد و در اين بيانيه كه جز در مورادي مثل باقي گذاردن موضوع آلودگي سطح پايين و هر دو نوع سانتريفيوژ نسبتا مثبت ارزيابي مي شود ، 3 بار تاكيد كرد كه تعليق صورت گرفته از سوي ايران اقدامي داوطلبانه است. وي همچنين بر خلاف پيش نويس مورد نظر اروپا اظهار داشت كه در هنگام مقتضي به شوراي حكام گزارش خواهد داد.

 به گزارش خبرنگار اعزامي مهر ، متن اظهارات محمد البرادعي چنين است:

شما پيش از اين از گزارشات آژانس در مورد روند اجراي پادمان توسط ايران آگاه بوديدكه شامل وظايف اين كشور بر اساس تعهدات پادماني ان پي تي و تعليق داوطلبانه فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري مواد بوده است.
در اين نشست، اژانس به درك بسيار بهتري از برنامه هاي ايران نائل آمده است. پيش از اين مواردي از پيگيري سياست پنهانكاري ايران و كندي و تاخير در ارائه اطلاعات را شاهد بوديم. از دسامبر 2003 تا كنون ايران همكاريهاي رو به جلو و تسهيل كننده اي را بر اساس پادمان و پروتكل الحاقي بروز داده است، در مورد تمام محل هاي درخواستي و اجازه براي نمونه برداري هاي محيطي ما.
دو نكته مهم اين است كه ايران همكاري مناسب براي فهم كامل آژانس از اينكه هيچ برنامه هسته اي اعلام نشده اي ندارد را مبذول كند. در مورد منشاء آلودگي سطح پايين اورانيوم كه در نقاط پراكنده اي يافت شده و برنامه هاي توليدي سانتريفيوژ پي 1 و پي 2 نيز ما بايد پيشرفت قانع كننده اي را شاهد باشيم.
گزارش مهر از بيانيه رسمي البرادعي كه در آغاز نشست شوراي حكام بيان شد چنين است: در مورد سانتريفيوز ها ما اجازه نمونه برداري از آنها و قطعات را يافته ايم  تا آزانس آنها را مستقلا اناليز كند. اطلاعاتي كه بايستي اظهارات ايران مبني بر داخلي بودن ساخت آنها را بدست بدهد. من بايد اهميت موافقت و همكاري برخي كشورهاي ديگر را يادآوري كنم.
طبق گزارشي كه رسما منتشر شد، براي آژانس هيچ فعاليتي در ايران به سمت اهداف ممنوع مشاهده نشده است، گرچه آژانس نمي تواند فعاليت يا مواد هسته اي اعلام نشده ديگري را در ايران گواهي دهد. ادامه همكاري فعال و شفاف ايران قابل چشم پوشي نيست.
در نامه اي رسمي به تاريخ 14 نوامبر ايران تصميم داوطلبانه خود به تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري مواد را اعلام كرده است. زمان كوتاه بود اما آژانس در حال تكميل راستي آزمايي اين اقدام ايران است. شامل فرآيند توليد گاز هگزافلورايد اورانيوم ، تاييد تعليق توليد قطعات و مونتاژ سانتريفيوژ و ساير موارد اساسي كه مورد نظر آژانس بوده است.
در نامه فوق ايران به آژانس تصميم خود در مورد توليد نكردن شفاف، ايمن و تحت نظارت محصولات فراتر از تترا فلورايد اورانيوم  UF4 را اعلام داشته است. تاييد اين پروسه ممكن است به يكماه وقت احتياج داشته باشد. از نشست قبلي سپتامبر شوراي حكام تا كنون 3.5 تن UF6  توسط ايران توليد شده و يك نمونه جديد از روتو سانتريفيوژ هم ساخته شده است. اين مواد هم اكنون تحت نظارت آژانس پلمب شده اند.
دردو نامه به تاريخهاي 21 و 24 نوامبر ايران درخواست استفاده از 20 سانتريفيوز جداگانه را براي متوقف نشدن برنامه تحقيق و توسعه خود داده است. آژانس و دبيرخانه مشغول گفتگو با ايران در مورد اين درخواست هستند و من شما را از پيشرفت در اين مورد آگاه خواهم كرد.
من گزارش مقتضي در مورد همكاري مشترك ايران و آژانس در مورد پادمان و اقدامات داوطلبانه تعليق فعاليتهاي غني سازي و بازفراوري به شوراي حكام خواهم داد.