برخي از نمايندگان مجلس با توسعه بورس به وسيله حضور سرمايه گذاران خارجي در بازارسرمايه كشور مخالف هستند.

يك كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو باخبرنگاراقتصادي”مهر”درخصوص شرايطي كه بايد براي جذب سرمايه گذاري خارجي دربورس فراهم نمود،گفت:،به دليل اينكه در سال هاي گذشته قانون جذب وحمايت ازسرمايه گذاري خارجي تصويب شد اما در عمل محقق نگرديد ، بوجود آوردن شرايطي كه سرمايه گذاران خارجي به حضوردربازارسرمايه كشورترغيب شوند ازعهده وزارت اقتصاد ودارايي خارج است.

غلام حسين دواني با اشاره به مشخص نشدن سرنوشت اصل 44 قانون  اساسي ، افزود: حضورسرمايه گذاران خارجي به سياست كلي  نظام برمي گردد و تاعزم نظام  در به كارگيري اين سرمايه ها جدي نشود تدوين قوانين ومقررات نيزكمكي به جلب اين سرمايه ها نخواهد كرد.

وي با بيان اينكه برخي ازنمايندگان مجلس باحضور سرمايه گذاران خارجي در بازارسرمايه كشورمخالفند،اظهارداشت: بسياري از سرمايه گذاران خارجي به دليل تنش هاي سياسي علاقه اي براي سرمايه گذاري درايران ندارند.

دواني افزود: اين حرف كه بدون حضور سرمايه گذاران خارجي توسعه اقتصادي ممكن نيست شعاراست اما درشرايط فعلي كشور توانايي تامين منابع مورد نيازبراي توسعه صنعت و اقتصاد كشوررا نداردواستفاده از سرمايه هاي خارجي ضروري است  و بايد به دنبال راهكارهاي مناسب براي تجهيز منابع كشوربه وسيله سرمايه هاي خارجي باشيم.