مديرفني تيم فولاد خوزستان در آستانه ديدار با برق شيرازگفت: انگيزه ورقابت درون تيمي بين بازيكنان فولاد خوزستان برگ برنده ما براي پيروزي در اين ديدارخواهد بود.

عباس نواصرزاده مديرفني وسرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار” مهر” افزود: براي دستيابي به رده هاي بالاي جدول وقرارگرقتن درجمع مدعيان، مقابل برق شيرازتنها براي كسب امتيازبه ميدان خواهيم رفت.
وي اضافه كرد: هرچند برق تيم جوان وبا آتيه اي است ودرزمين خودش به سادگي امتيازازدست نخواهد داد، ولي با توجه به آمادگي وانگيزه اي كه دربين بازيكنان فولاد وجود دارد، به كسب پيروزي دراين ديداربسيار خوشبين هستم. ضمن اينكه براي كم كردن فاصله مان با صدرجدول مقابل برق بدنبال كسب پيروزي هستيم.

نواصرزاده با بيان اينكه خوشبختانه فولاد ازوقفه بوجود آمده در ليگ نهايت استفاده را برده است، اظهارداشت: تعطيلي دوهفته اي ليگ فرصتي بود تا بازيكنان ملي پوش وجوان خود را دراختيار بگيريم وبا انجام چند ديداردوستانه به هماهنگي مورد نظر دست پيدا كنيم. درحال حاضر انگيزه ورقابت بوجود آمده بين بازيكنان دوويژگي اصلي درتيم ماست كه مي تواند به روند روبه رشد فولاد سرعت بدهد.
وي درمورد آخرين وضعيت بازيكنان فولاد پيش ازرويارويي با برق شيرازتصريح كرد: خوشبختانه بازيكنان تمرينات منظم و بازيهاي تداركاتي خوبي را پشت سرگذاشتند وازهمه نظربراي اين مسابقه آماده اند. البته مصدوميت ميرزاپوروضعيت اورا براي ديداربا برق شيرازدرپرده ابهام قرارداده ودرصورتيكه اونتواند دراين ديدار حضوريابد، از محسن هوري دروازه بان دوم خود استفاده خواهيم كرد.علاوه برميرزاپور، علي موسوي نيزازيك مصدوميت كهنه رنج مي برد، دربازي مقابل برق غايب خواهد بود.