تيم فوتبال پيكان براي تقويت خط حمله خودقصددارد تاازمهاجمان خارجي استفاده نمايد.

به گزارش خبرنگار” مهر” پس ازاينكه مسوولان باشگاه پيكان ازعملكرد خط حمله خود درآغازرقابتهاي ليگ برترنااميد شدند، تصميم به استفاده از بازيكنان خارجي گرفتند. درهمين راستا سه بازيكن برزيلي عصرامروزدرتمرينات اين تيم حاضر شدند كه گوياعملكرد آنها چندان چشمگير نبوده ونتوانستند رضايت مديران وكادرفني باشگاه را جلب نمايند.
ازسوي ديگردكترگنجي مديراقتصادي باشگاه نيزكه درحال حاضردرآلمان بسرمي برد، مشغول رايزني با مسوولان باشگاه كلن است تا زمينه را براي حضور دومهاجم آرژانتيني ويك مهاجم صرب دراين باشگاه فراهم آورد. درصورت تاييد اين سه بازيكن نمايندگاني ازباشگاه به آلمان سفرخواهند كرد تا ازنزديك برعملكرد اين بازيكنان نظارت كرده ودرصورت تاييد زمينه حضورآنها را درتهران فراهم آورند.