رييس بيمارستان امام خميني گفت: ممكن است به علت كمبود امكانات و نبود تجهيزات لازم شيفت عصر و شب بيمارستان امام خميني (ره) تعطيل شود.

دكتر سيد حسن امامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: بخش هموفيلي بيمارستان امام خميني با كمبود امكانات و تجهيزات رو به روست و اگر قرار باشد اين بخش همچنان به فعاليت خود ادامه دهد نياز به امكانات بيشتري داريم.

وي افزود: وزارت بهداشت و سازمان مديريت بايد امكانات و تجهيزات لازم را در اختيار بيمارستان قرار دهند تا ما بتوانيم به بيماران خود سرويس بدهيم.

رييس بيمارستان امام خميني(ره) تصريح كرد: پيگيري هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است اما هنوز هيچ گونه امكانات جديدي در اختيار بيمارستان قرار نگرفته است.

سيد حسن امامي ضمن اشاره به مركز درمان جامع كانون هموفيلي گفت: البته با تعطيل شدن شيفت عصر و شب بخش هموفيلي بيمارستان امام خميني خطري متوجه بيماران نمي شود چرا كه هم آن ها مي توانند در اورژانس بيمارستان ها مورد مداوا قرار بگيرند و هم از امكانات و تجهيزات مجهز مركز درمان جامع كانون هموفيلي استفاده كنند.