تيمور علي عسگري گفت: درشوراي مركزي مجمع ايثارگران مجلس صحبت هايي در ارتباط با مشكلات و مسائل انتقال مجلس مطرح شده و در آينده نزديك هم در جلسه عمومي مجمع كه با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد، مسائل و مشكلات اين انتقال را به صورت جدي پيگيري خواهيم كرد.

تيمورعلي عسگري نماينده مشهد و عضو شوراي مركزي مجمع ايثارگران مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي “مهر” با بيان اين مطلب افزود: اگر آقايان هيات رئيسه به استناد  مصوبه مجلس ششم كه براي برگزاري يك جلسه در ساختمان بهارستان بوده،  به زور بخواهند به بهارستان بروند يك چيز است و اگر خواسته باشند اعتنايي به نظر ساير نمايندگان هم داشته باشند به نظر مي رسد كه بايد دو سوم راي نمايندگان فعلي را براي انتقال لحاظ كنند.

عسگري گفت: از آن جهت كه نمايندگان مي خواهند 4سال دراينجا كار كنند ومجلس به عنوان محيط كار، محيط دوم زندگي نمايندگان محسوب مي شود، بايد راي دوسوم نمايندگان مجلس را برانتقال داشته باشند.

وي با اشاره به مشكلات عديده ساختمان جديدالاحداث بهارستان و اين كه همين مجلس مكان خوبي براي ادامه فعاليت نمايندگان است، افزود: بورس كه مي خواهد ساختمان بهارستان را به چند برابر قيمت تمام شده بخرد، پس مي توانند مجلس جديد را بفروشند و مجلس فعلي را بازسازي كنند.

عسگري تصريح كرد: موضع گيري هاي خوبي در حال صورت گرفتن است و فراكسيون ها مي توانند در اين رابطه نظرات مهمي را بدهند.

وي توضيح داد: درشوراي مركزي مجمع ايثارگران نمايندگان مجلس صحبت هايي در اين ارتباط مطرح شده و در آينده نزديك هم در جلسه عمومي مجمع كه با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد، اين مساله را به صورت جدي پيگيري خواهيم كرد.