حسن كامران نماينده اصفهان با بيان اينكه امراي نظام از مردم فاصله گرفته اند گفت: متاسفانه فرهنگ رفاه پس از جنگ بر پهنه ايران اسلامي حاكم شده و خروجي آن فقر و فساد و تبعيض است.

به گزارش خبرنگار پارلماني “مهر”  كامران امروز در جمع خبرنگاران پارلماني مردم ايران را مردمي نجيب توصيف كرد و افزود: اگر  مردم مشاهده كنند كه امراي آنها مثل خود مردم زندگي مي كنند حاضرند سختي ها را تحمل كنند اما متاسفانه  امراي نظام اغلب  از مردم فاصله گرفته اند.

نماينده اصفهان با تاكيد بر اينكه رفاه و تشريفات بر مديريت ها حاكم شده است گفت: در ساختمان سازي و اجراي برنامه ها هم شاهديم كه نوعي تاراج بيت المال صورت گرفته است .