خبرگزاري مهر – گروه فرهنگ و ادب : دايره المعارف ايران براي كودكان و نوجوانان به قلم شاهرخ تندرو صالح در سي و دو جلد آماده انتشار شد.

اين نويسنده و پژوهشگردر گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با اعلام اين خبر افزود : درسال 71 در مركز انفورماتيك و مطالعات توسعه ي شيراز ، سرگرم تدوين طرح مطالعات پايه اي توريسم فارس ( با در نظر داشتن مجموع امكانات و قابليت هاي توسعه ي اين صنعت در كشور ) بودم ، پژوهش توريسم فارس اين ايده را در ذهن من ايجاد كرد كه با استفاده از قابليت هاي ادبيات داستاني و روايتي نوين از جاذبه هاي ايران ، سـرمايه هاي ملي و تمدني را به تفكيك استانهاي كشور به كودكان و نوجوانان معرفي كنم.  
شاهرخ تندرو صالح  درباره ي نحوه ي جمع آوري اطلاعات اين دايره المعارف تصريح كرد : تهيه و تدوين اطلاعات پايه اي اين مجموعه در دو مرحله و با شيوه ي مطالعه ي كتابخانه اي و ميداني صورت پذيرفته است .
وي اظهار داشت : آنچه در نگاه نخست ، نظرم را جلب كرد ، ويترين تاريخ ، فرهنگ و تمدن ايران و غبار نشيني آن بود ، پس به سهم خودم بر آن شدم تا به شيوه اي جذاب و در خور توان ، از تاريخ و فرهنگي كه به آن تعلق دارم و پرورده ي آن هستم ، غبار زدايي كنم ، به عبارتي اين تلاش ، نوعي همراه ساختن فرهنگ ، هنــــــــر و انديشه ايراني با جريان پوياي فرهنگ جهاني است ، فرهنگي كه بي ترديد بدون نام ايران نمي تواند جذابيت خاص انساني معرفتي داشته باشد ، اين گرايش عاطفي به تاريخ و فرهنگ كشورم مرا به ماخذ نويسي از جاذبه هاي متنوع ايران در حوزه ي فرهنگ ، انديشه و هنر راهبر شد ، پس ماخذ را به شيوه اي كه در اين دايره المعارف با آن روبه رو خواهيد شد ، نوشتم.
اين نويسنده و پژوهشگر ياد آور شد : در اين مرحله ، جاذبه هاي هر اسان را به جاذبه هاي تاريخي – تمدني ، جاذبه هاي فرهنگي – آئيني ، جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي معرف فرهنگ عمومي تقسيم كردم و به تدريج شروع به جمع آوري و نوشتن مدخل ها نمودم.

با توجه به حجم تصاوير رنگي اين كتاب ها ، به نظرم مي بايست يك نهاد دولتي ، كار ساماندهي و نشر اين دايره المعارف را بر عهده بگيرد ، به همين دليل نزديك به پنج ماه قبل ، پيش طرح آن را آماده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپردم كه تا امروز از وزارت ارشاد و سازمان ايرانگردي نيز جوابي دريافت نكرده ام و اين يعني متوقف شدن چيزي نزديك به يك دهه كار پژوهشي . 

تندرو صالح گفت : در حال حاضر حروفچيني اوليه ي يازده جلد از اين مجموعه انجام گرفته است ، البته نيازمند 600 قطعه عكس هستم به همين دليل بخش هايي از كار ، كاملا متوقف شده و بخش هايي نيز با كندي آزار دهنده اي پيش مي رود.
وي با تاكيد بر شيوه ي نگارش سفرنامه اي – داستاني دايره المعارف ايران گفت : بهره گيري از عناصر روايت ، استفاده از فتو پلان جاذبه هاي فرهنگي – تمدني ، زبان پركشش داستان و همراهي شخصيت پنهان مخاطب با درونمايه موضوعي هر مدخل ، از بارزترين ويژگي هاي اين مجموعه سي و دو جلدي است ، به عبارتي ديگر خواننده و مخاطب كودك و نوجوان ، اين دايره المعارف را با توجه به مدخل مورد توجهش ( سفري در متن تاريخ و فرهنگ ايران ) آغاز مي كند.
تندرو صالح درباره ي عمده ترين علت پرداختن به اين دايره المعارف ياد آور شد : تلاشم اين بوده تا نسل كودك و نوجوان امروز كشورم را با وظايفي چون ” مسئوليت خود شناسي فرهنگي – تاريخي ” و ” تاثير مسئوليت و وظيفه شناسي ” آشنا سازم ، چون انسان بي تاريخ و بي فرهنگ ، جايي در جهان كوچك شده امروز ندارد.
وي افزود : ايجاد امكان پژوهش براي پژوهشگران و دانشجويان ايراني و خارجي و گشودن دريچه هاي تازه اي پيرامون مسائل معرفتي تربيتي كودكان و نوجوانان نيز از ديگر مقاصدي است كه در تاليف اين مجموعه سي و دو جلدي دنبال كرده ام.
تندرو صالح اظهار داشت : چند ناشر خواهان انعقاد قرارداد براي انتشار اين كتاب ها بودند ولي با توجه به حجم تصاوير رنگي اين كتاب ها ، به نظرم مي بايست يك نهاد دولتي ، كار ساماندهي و نشر اين دايره المعارف را بر عهده بگيرد ، به همين دليل نزديك به پنج ماه قبل ، پيش طرح آن را آماده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سپردم كه تا امروز از وزارت ارشاد و سازمان ايرانگردي نيز جوابي دريافت نكرده ام و اين يعني متوقف شدن چيزي نزديك به يك دهه كار پژوهشي. 

  چون براي ملتم مي نويسم ، اميدوارم …

تندرو صالح در پايان ، مشكلات خود را در تهيه و تدوين اين دايره المعارف ، مشكلات معمول همه پژوهشهاي كشور بر شمرد و اظهار داشت : پژوهش در كشور ما جزء حقوق و وظيفه اساسي و غير قابل انكار نويسندگان است ، چون كشور ما در مرحله اي سرنوشت ساز قرار دارد ، پس هر پژوهشي كه مي تواند معرف حريم فرهنگسازان و تمدن ايراني باشد ، طرحي ملي است و حمايت از طرح هاي ملي مي تواند در پيشبرد اهداف كلان فرهنگي نيز موثر باشد .
اين نويسنده و پژوهشگر خاطرنشان ساخت : باعث تاسف است كه نويسنده و پژوهشگري كه مي بايد و مي تواند پردازشگر نظام فرهنگي و گفتماني يك جامعه باشد ، در مقابل سليقه ها و رفتارهاي رنگارنگ اداري به تعطيلي مي خورد ، با همه اينها چون براي ملتم مي نويسم ، اميدوارم.