رئيس فدراسيون واليبال با رد هر گونه حمايتي از كانديداي خاص در انتخابات كميته ملي المپيك تاكيد كرد : كناره گيري ام از انتخابات به معناي حمايت از فرد خاصي نبوده است .

محمد رضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال با بيان اين مطلب به خبرنگار”مهر” افزود : در جلسه مشتركي كه با حضور معاونين سازمان داشتم به اين جمع بندي رسيديم كه با توجه به مشغله هاي كاري در فدراسيون واليبال و دبيري بند چ تبصره 7 قانون بودجه ،  درصورت حضور در كميته المپيك فعاليتهاي اين دو نهاد با مشكل روبرو مي شود ، از همين رو تصميم گرفتم انصراف خود را از شركت در انتخابات اعلام كنم.
وي افزود : اطمينان داشتم كه حضورم در انتخابات مي توانست بخش زيادي از آراء را جذب كند و حتي انتخابات به دور دوم كشيده شود ولي با توجه به اينكه حضورم در كميته المپيك باعث خلاء در دوپست فدراسيون واليبال و كميسيون بند چ مي شد تصميم گرفتم ازحضور درانتخابات كناره گيري كنم .

يزداني خرم با اشاره به ايجاد شرايط لازم براي برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك اظهار داشت : به شخصه تا آنجا كه امكان داشت رايزني هايي را با آقاي هاشمي طبا و سازمان تربيت بدني انجام داديم تا فدراسيونهايي كه پيش از اين قصد داشتند در انتخابات شركت نكنند با احساس مسئوليت و تعهد درانتخابات حضور يابند و روز شنبه شاهد برگزاري انتخاباتي سالم ، يكپارچه و باشكوه  باشيم .
وي در مورد اينكه شانس كداميك از كانديداها ( هاشمي طبا و قراخانلو) براي تصاحب كرسي رياست كميته ملي المپيك بيشتر است تصريح كرد : در اين باره نمي شود بطور قاطع اظهارنظركرد . همه چيز به روز انتخابات و جو حاكم بر فضاي انتخابات بستگي دارد .
يزداني خرم درباره توصيه هايي كه به برخي از روساي فدراسيونها مبني بر حمايت از كانديداي خاص وجود دارد ، اظهار داشت : تمامي روساي فدراسيونهاي ورزشي از افراد برجسته و مديران توانمند ورزش كشور به شمار مي روند و به نظر من توصيه به اين افراد نوعي توهين به آنها تلقي مي شود و تصور نمي كنم هيچيك از روساي فعلي انسانهاي توصيه پذيري باشند .