دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به عنوان اعضاي ناظر مجلس در شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري هفته آينده انتخاب مي شوند.
به گزارش خبرنگار سياسي “مهر” اين انتخاب در اجراي ماده 3 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/5/83 صورت مي گيرد.

بر اساس ماده 3 قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ تصويب اين قانون شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با عضويت رييس جمهوري، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير آموزش و پرورش، دو تا چهار تن از اعضاي هيات دولت به انتخاب هيات دولت، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس و رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شكل مي گيرد.