تيم بسكتبال فرش مشهد با پيروزي بردخانيات درتالاراختصاصي اين تيم با نتيجه 69 بر 64 نشان داد كه بدنبال قهرماني درگروه ب است.

به گزارش خبرنگار” مهر” اين تيم كه درسال گذشته ودرمسابقات دسته اول با شكست مقابل دخانيات قهرماني را به اين تيم واگذار كرد وخود نايب قهرمان شد، با تكيه بربازيكنان جوان خود واستفاده از” رابينسون كروسوژه” هندي، تيم تضعيف شده دخانيات را در هفته دوم ليگ برتربا شكست مواجه كرد تاعلاوه برجبران شكست سال گذشته مقابل اين تيم نشان دهد كه با دو پيروزي متوالي دردوهفته به همراه مهرام تنها تيمهاي بدون شكست گروه ” ب” و البته مدعيان رسيدن به فينال اين گروه مي باشند.
ازطرفي دخانيات با پذيرفتن دوشكست متوالي برروي نوارشكست قرارگرفت وسهل انگاريهاي اين تيم دراستخدام بازيكنان مورد نيازوازدست دادن چند بازيكن سال گذشته، باعث شده تا عملكرد اين تيم دردوهفته اول ليگ نشان ازآن داشته باشد كه با اين روند دخانيات دربين چهارتيم سقوط كننده به دسته اول خواهد بود.