حضور چند بازيكن شهرستاني در تيم نوجوانان پيكان كه اين موضوع احتمالا در تيم جوانان اين باشگاه نيزمشاهده خواهدشد، نشان ازآن دارد كه دست اندركاران بسكتبال پيكان نه تنها به فكر سازندگي نيستند، بلكه در به خدمت گرفتن بازيكنان شهرستاني در تيمهاي پايه خود، پايه گذار بدعت نيز خواهند بود.

گروه ورزشي ” مهر”:  با تغييرمديريت عامل باشگاه پيكان وسپرده شدن تمام امورات بسكتبال اين باشگاه به هيات بسكتبال پيكان از سوي مسوولين ودست اندركاران اين هيات صحبتهايي مبني برسازندگي بيشتروحفظ نيروها، سرمايه وبازيكنان تيمهاي پايه مطرح شد، اما عليرغم تمام اين ادعاها دراولين قدم مدرسه بسكتبال پرطرفدار پيكان تعطيل شد، درگام دوم تيمهاي ميني بسكتبال ونونهالان تهران درحالي به مسابقات فينال استان تهران راه يافتند كه حتي با يك خسته نباشيد هم درطول كسب پيروزيها ازسوي دست اندركاران هيات بسكتبال پيكان روبرونشدند، درگام سوم بازيكنان تيمهاي پايه يعني نوجوانان وجوانان پيكان تارومارشده وبه تيمهاي ديگر پيوستند ونهايتا هيات بسكتبال استان تهران درتهران پرجمعيت وشهري كه نوجوانان وجوانان مستعد دربسكتبال دارد براي پرقدرت ظاهرشدن درمسابقات نوجوان، دست به استخدام بازيكنان شهرستاني زدند كاري بي سابقه يا بسياركم سابقه كه از باشگاه بسيارپرقدمتي كه هميشه درزمينه سازندگي درسالهاي گذشته زبانزد عام وخاص بود، بسياربعيد بود.

تيم بسكتبال بزرگسالان پيكان هم درسالجاري به تيمي مصرف كننده تبديل شده است، زيرا بازيكناني نظيرحامد حدادي وسامان ويسي كه بهترينهاي تيم ملي هستند، به همراه نظافت كه سابقه بازيگري درآلمان رادارد، دركناربازيكنان كارآمدي نظيرتاجيك، شاهسوند، اميني وسياوش منوري ومحمد اينانلو را به خدمت گرفته است. همچنين بااستخدام سعيد داورپناه وسعيد رسولي دوبازيكن ملي پوش جوان ازتيم راه آهن نشان داده است كه درسالجاري تبديل به تيمي كاملا مصرف كننده شده است.
درهرحال با توجه به سابقه وقدمتي كه بسكتبال پيكان داشته است، جامعه بسكتبال انتظاربيشتري ازاين باشگاه دارند وموارد بالا باعث مي شود تا مديريت عامل باشگاه ودست اندركاران اين باشگاه با دقت نظربيشتري به اين قضيه نگاه كنند.