درحاليكه كمتراز يكساعت و پانزده دقيقه تاآغازديداراستقلال و پرسپوليس زمان باقي است، حدود 50 هزار تماشاگرخودرا به ورزشگاه آزادي رسانده اند. بارش باران حضور تماشاگران را با وقفه روبرو كرده است.

به گزارش خبرنگار”مهر” درطبقه اول ورزشگاه هنوزجاي خالي زيادي به چشم مي خورد وقسمت روبروي جايگاه درطبقه دوم را تماشاگران پركرده اند. حاشيه هاي ديگري پيش ازآغازديداراستقلال وپرسپوليس ازنظرتان مي گذرد: 
* نيروهاي انتظامي با لباسهاي باراني نارنجي رنگ تلاش قابل تقديري دربرقراري نظم وامنيت ورزشگاه آزادي دارند.
* سكوهاي ورزشگاه بسيارآرام است وازشعارهاي طرفداران دوتيم هنوزخبري نيست.
* فلورين مايرداورآلماني ديداراستقلال وپرسپوليس دقايقي پيش وارد ورزشگاه شد وازوضعيت زمين مسابقه بازديدكرد.
* اجراي برنامه تواشيح توسط تعدادي ازقاريان قرآن آغازگربرنامه هاي فرهنگي بود كه توسط كميته فرهنگي براي تماشاگران اين ديداردرنظر گرفته شده است.
* ماموران نيروي انتظامي براي كنترل تماشاگران وعدم ورود مواد منفجره به داخل ورزشگاه براي اولين بارازگيتهاي مخصوص استفاده مي كردند وتمامي تماشاگران موظف بودند ازداخل اين گيتهاي حفاظتي عبوركنند.