خبرگزاري مهر – گروه فرهنگ و ادب : به زودي سيد علي صالحي – شاعر ، دفتر شعر تازه خود را با عنوان ” يومــــــــا آنادا ” منتشر مي كند.

به گزارش خبرنـــگار ادبي مهر ، سيد علي صالحي ، شعرهاي دفتر ” يوما آنادا ” را از سال 1380 تا سال 1383 سروده است ، تمام شعرهاي اين دفتر در قالب ” سپيد ” سروده شده اند.
اين مجموعه شعر كه به زودي توسط انتشارات مرواريد منتشر مي شود ، دربرگيرنده شعرهايي است كه شاعر در حوزه ي شعر گفتار سروده است.