“سيد حسين نصر دلباخته معنويت” عنوان كتابي است كه توسط منوچهر دين پرست تاليف، و در 176 صفحه و در تيراژ 1500 نسخه منتشر شده است.

خبرگزاري “مهر” – گروه دين و انديشه  : “سيد حسين نصر دلباخته معنويت” عنوان پنجمين كتاب از مجموعه انديشه هاي ديني معاصر است. اين مجموعه خطوط اصلي ژرفنگري انديشمنداني را بازنمايي مي كند كه در گشودن فضاي انديشگي در ايران معاصر، از منظر ديني سهمي داشته اند.

سيد حسين نصر از جمله انديشمنداني است كه در عصر حاضر به دفاع از سنت، حكمت جاويدان و امر قدسي اهتمام دارد. نگاه و باور نصر به اين موضوع، او را در مسير پروژه اي فكري قرار داده است كه از وي به عنوان انديشمندي قابل توجه در جهان غرب ياد مي شود. او در سرزمين عرفيات جديد به جدال با مدرنيته مشغول بوده و راه نجات انسان دنياي مدرن را بازگشت به سنت و معنويت مي داند. كشاكش معرفتي نصر در اين گستره، او را به نظريه پردازي و حتي رهبري ايدئولوژيك نكشانده، بلكه با ارائه كلياتي جامع از پروژه ” اسطوره – فلسفه – شريعت” به دريافت و باز خواني باورهايي مشغول است كه احياي آن را مايه نجات انسان دنياي مدرن مي داند.

اين كتاب در پنج  فصل تنظيم شده است : نگاهي به زندگي و آثار سيد حسين نصر؛ بن مايه هاي معرفتي؛ سلوك فيلسوفانه؛ چيستي سنت : دستاوردها و واكنشها؛ دلباخته معنويت.