مصطفي درايتي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در خصوص كانديدا شدن نسل دوم انقلاب براي انتخابات رياست جمهوري گفت : طرح اين گونه مسائل قبل از اينكه به دنبال واقعيات هايي باشد ، براي خارج كردن افرادي كه احساس مي كنند با توجه به آشنايي مردم و توانايي گذشته شان در جامعه مانع برخي ها خواهند شد، صورت مي گيرد .

به گزارش سرويس سياسي مهر، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفتگو با خبرنگار مهربا بيان اين مطلب افزود :  اصل حرف درست است؛  اما ايجاد يك ساختار و بستر مناسب براي اينكه نخبگان نسل دوم در يك زمينه مساوي و قابل قبول وارد چرخه معرفي خود و طرح خود در جامعه شوند مهمتر از اصل موضوع است .

درايتي افزود : وضعيت رياست جمهوري با توجه به وضعيت خاص كشور وموقعيت حساس بين المللي نيازمند افرادي است كه بتواند اين جايگاه رابه نحوي شايسته اي حفظ كند،  بهر صورت رياست جمهوري پيشاني اصلي كشور است و اين جا جايي نيست كه با روشهاي آزمون و خطا دراختيار افرادي قرار گيرد كه هنوز براي مردم از نظر عملياتي و نوع كاركردشان شناخته شده نيستند .

وي افزود : طرح اين گونه مسائل قبل از اينكه به دنبال  واقعيات هايي باشد براي خارج كردن افرادي كه  احساس مي كنند  با توجه به آشنايي مردم و توانايي گذشته شان در جامعه مانع برخي ها خواهند شد ، صورت مي گيرد .

عضوشوراي مركزي جبهه مشاركت با اشاره به اينكه تمام تلاش مشاركت در حال حاضر معرفي دكتر معين از طريق ابزارهاي مختلف به جامعه است گفت : با توجه به انصراف مهندس موسوي براي كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري و همچنين در اختيار نداشتن يك رسانه مكتوب ، جبهه مشاركت به دنبال اين است تا نقطه نظرات خود را درجامعه با استفاده ازابزارهاي مختلف منعكس نمايد وهم چنين  دكتر معين را با اين  ابزارهاي لازم  به جامعه معرفي كند .

درايتي  در خصوص امكان اجماع بر روي كانديداي خاص از سوي جبهه دوم خرداد گفت : همه تلاش را به كار خواهيم گرفت تا چنين اجماعي صورت گيرد و اين كار غير ممكن نيست ، ممكن است اجماع كامل صورت نگيرد ولي گزينه هاي براي اجماع روي دكتر معين وجود دارد با توجه به  غير حزبي بودن و نقطه نظرات ايشان در مورد مسائل كشور و مشخصه هاي خاص ايشان اميدواريم اين تلاش صورت گيرد و نتيجه مثبت دهد .