شركت بازرگاني پتروشيمي سهميه كيسه PP ( پلي پروپلين) موردنياز كيسه هاي آرد و سبوس را بطور كامل و بدون وقفه توزيع كند.

مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به اين كه براي بسته بندي وحمل و نقل دو كالاي يارانه اي آرد و سبوس از كسيه هاي PP استفاده مي شود، گفت: به علت نظام قيمت گذاري و سهميه اي ، مواد PP  در شركت بازرگاني پتروشيمي و افزايش قيمت هاي جهاني درتامين و توزيع اين مواد نبايد وقفه اي ايجاد شود.
حسين مدرس خياباني افزود: به علت بارهزينه اي دولت، شركت بازرگاني پتروشيمي بايد در تامين كيسه PP مورد نيازآرد و سبوس جديت بيشتري بخرج دهد .
به گفته وي، شركت بازرگاني پتروشيمي نبايد افزايش قيمت هاي جهاني را به كالاهاي يارانه اي تسري دهد.
وي تصريح كرد: با توجه به سهميه بندي خاص كيسه PP  براي كيسه هاي آرد و سبوس ، شركت بازرگاني پتروشيمي بايد بدون هيچ گونه وقفه اي اين سهميه را بدهد تا در توزيع كيسه هاي آردي كشور خللي ايجاد نشود.