كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تيم فوتبال ملوان بندرانزلي را بخاطر تاخيردرورود به زمين جريمه نقدي كرد.

به گزارش خبرنگار” مهر” تيم فوتبال ملوان بندرانزلي درديدارهفته پنجم رقابتهاي فوتبال ليگ برترمقابل ابومسلم درنيمه دوم با 3 دقيقه تأخيروارد زمين شد كه به همين خاطر فدراسيون فوتبال براساس ماده 4-11-1آئين‌نامه رابطه باشگاهها با ليگ مبلغ نهصد هزارريال اين تيم را به پرداخت جريمة نقدي محكوم كرد. اين ديدارروز24 مهرماه برگزارشد وطي آن دوتيم به نتيجه مساوي يك بر يك دست يافتند.