كارشناسان سازمان ملل درامور انتخابات تصريح كردند آماده سازي براي برگزاري انتخابات عمومي عراق در ماه ژانويه در مسير صحيح به پيش مي رود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بخش عربي راديو آمريكايي ” سوا” ، كارلوس وانزويلا بزرگترين كارشناس سازمان ملل در امورانتخابات گفت : آماده سازي ها براي برگزاري انتخابات در ماه ژانويه در روند صحيح خود پيش مي رود.

به گفته وي غيبت ناظران بين المللي به علت وخامت اوضاع امنيتي نبايد بر اعتبار ومقبوليت عمليات راي گيري در عراق تاثير منفي بگذارد.اين كارشناس برجسته سازمان ملل افزود: نظارت بين المللي براي برگزاري انتخابات حياتي نيست و اهميتش فقط سمبليك است .

وي اتهامات وارده به اين سازمان را كه به اندازه كافي به عراقي ها براي آماده سازي انتخابات كمك نمي كند، رد كرد.

وي افزود: كارشناسان بين المللي كمكهاي مهمي را به كميته انتخاباتي عراق ارائه كرده اند به گفته وي ده تن از كاركنان سازمان ملل و 15 كارشناس ديگر نيز در آغاز ژانويه وارد عراق خواهند شد.